Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους


Σύμφωνα και με τις εγκύκλιους αρ. 18 και αρ. 25 του υπουργείου Εσωτερικών:
1. Έναρξη - Λήξη ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7.00 το πρωί και λήγει στις 7.00 το βράδυ
2. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν
Το δικαίωμα του εκλέγειν για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών έχουν οι Ελληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (έχουν γεννηθεί δηλαδή μέχρι 31.12.1996), είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος αυτού. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών, στους οποίους συμπεριλήφθηκαν οι εκλογείς που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής μέχρι και τις 14 Μάρτη 2014 καθώς και ειδικοί κατάλογοι πολιτών ΕΕ, οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Για ορισμένες κατηγορίες εκλογέων (στρατιωτικών, ναυτικών, και ανδρών φρουράς εκλογικών τμημάτων, καθώς και κρατουμένων στις φυλακές) θα υπάρχουν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις.
3. Πώς ψηφίζουν οι εκλογείς
α) Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση έλλειψής της, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους (αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην ΕΛ.ΑΣ.) ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο Υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Αποδεκτά γίνονται ακόμα τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας.
β) Οι στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
γ) Οι πολίτες της ΕΕ ψηφίζουν με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο.
4. Λάθη που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση των εκλογέων και πώς αντιμετωπίζονται
α) Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στην ταυτότητα με το πατρικό τους επώνυμο (π.χ. γιατί έχουν χωρίσει) ή και αντίστροφα. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας από την αντιπαραβολή των υπόλοιπων στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής ταυτότητας, για να μην απαιτηθεί η προσκόμιση άλλων αποδεικτικών εγγράφων. Στην εξαιρετική περίπτωση, που δεν δύναται η εξακρίβωση της ταυτότητας, οι εκλογείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κατά περίπτωση).
γ) Παραλειφθέντες εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους, αν και είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο δημοτολόγιο. Μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του οικείου δήμου. Για το σκοπό αυτό προσκομίζουν στην Εφορευτική Επιτροπή τα αναφερόμενα στο 3α δικαιολογητικά, και πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του δήμου εγγραφής τους, που θα είναι εις διπλούν και θα αναφέρει ότι εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 25ης Μάη 2014. Παράλληλα, θα υπογράφουν και σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα και ότι δεν έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος.
δ) Διπλοεγγεγραμμένοι. Δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα υπάρχει η ένδειξη Δ. Ο εκλογέας αυτός θα πρέπει να υπογράψει έντυπη υπεύθυνη δήλωση (με τέτοιες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα), όπου θα δηλώνει ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ημέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.
5. Ετεροδημότες
Στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όχι για τις τοπικές εκλογές), οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους σε κοινά εκλογικά τμήματα μαζί με τους λοιπούς εκλογείς, με την προϋπόθεση ότι υπέβαλαν σχετική αίτηση μέχρι 14.3.2014 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Διαφορετικά ψηφίζουν στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.
Στην περίπτωση που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, πριν από το όνομα κάθε ετεροδημότη στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, φέρεται η ένδειξη Ε. Στους εκλογείς αυτούς, απαγορεύεται να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές στο δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
6. Φάκελοι, ψηφοδέλτια και σταυροί προτίμησης
α) Οι φάκελοι για τις ευρωεκλογές θα είναι κίτρινης απόχρωσης ενώ, ως γνωστόν, οι αντίστοιχοι για τις δημοτικές, λευκού χρώματος και για τις περιφερειακές, γαλάζιας απόχρωσης.
β) Προηγείται η ψηφοφορία των ευρωεκλογών, ακολουθεί η ψηφοφορία τυχόν επαναληπτικών δημοτικών εκλογών, και αμέσως μετά για τυχόν επαναληπτικές περιφερειακές εκλογές.
γ) Στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, ο σταυρός σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (είτε δεξιά είτε αριστερά), με στιλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Το ανώτατο όριο είναι τέσσερις. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς προτίμησης είναι έγκυρο. Για τις τοπικές εκλογές δεν χρειάζεται σταυρός.
7. Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία
Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο ψηφοφορίας ανήκει στην Εφορευτική Επιτροπή. Απαγορεύεται η παρουσία οποιασδήποτε ένοπλης δύναμης, εκτός από τη φρουρά που τυχόν διατέθηκε. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσει στον τόπο ψηφοφορίας ή στον ευρύτερο χώρο κανένας εκλογέας, πολίτης ή αξιωματικός που φέρει όπλο ή άλλο ενδεδειγμένο για επίθεση όργανο.
8. Παρακολούθηση ψηφοφορίας από ανταποκριτές εφημερίδων
Επιτρέπεται η είσοδος στα εκλογικά τμήματα στους ανταποκριτές ξένου Τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης κ.λπ., εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικές ταυτότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Για τους Έλληνες δημοσιογράφους επιτρέπεται η είσοδος με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας ή ταυτότητας της Ένωσης Συντακτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου